Дейности

 

         Мисията на библиотеката е да осигурява с информация учебния процес, провеждан в двете учебни заведения.        

        Основните й задачи са: да събира, съхранява, организира и предоставя за свободно ползване библиотечно-информационните си ресурси, а също така и да подпомага достъпа до чужди ресурси.

        Основните функции, които библиотеката осъществява са: информационни и образователни. Тяхното реализиране се изразява в следното:

        1. Комплектува библиотечни фондове, съобразно профила на двете учебни заведения и плановете за учебно-преподавателска и научноизследователска дейност;

        2. Извършва качествено справочно-библиографско и информационно обслужване и междубиблиотечно заемане на студенти, преподаватели, научни работници и специалисти;

        3. Събира и пази отчетите от научноизследователската работа, материали от конференции, научни форуми, защитени дисертации;

        4. Организира притежаваните фондове, полага грижи за запазването им и ги разкрива чрез богат справочно-библиографски апарат.   Още...

        5. Осигурява обучение на своите потребители, гарантиращо им не само достъп до информационните ресурси, но и придобиване на умения за тяхното ползване.