За нас

 

 

 

Библиотеката води началото си от 1962 г., когато към Института за учители по учебна и производствена практика е учредена библиотека.

През 1987 г. в библиотеката започва да се изгражда и фонд, необходим за осигуряване на учебния процес в Центъра за подготовка и повишаване квалификацията на инженерно-педагогически кадри /ЦППКИПК/, прераснал по-късно в Инженерно-педагогически факултет - Сливен.

През 1994 г. библиотечният фонд се разделя и се поставя началото на две самостоятелни библиотеки – на Инженерно-педагогическия факултет и на Института за учители по практика.

Библиотеката е със статут на библиотека към ВУЗ. Фондовете й са изградени в резултат на обединението на библиотеките на двете учебни заведения, настъпило след промени в структурата на ТУ-София през 2001 г.

Днес, библиотеката притежава над 36 000 тома библиотечни документи: книги, монографии, справочни и енциклопедични издания, учебници и помощна литература, годишници, текущи периодични издания, стандарти и др., обособени във фондове и представени със съответните каталози. Над 25 000 тома от фонда са книги  от областта на математическите, приложните и техническите науки.

Профилът на комплектуване е съобразен с учебните дисциплини, които се преподават във " Факултет  и Колеж-Сливен". Приоритетно е набавянето на информация в следните области: педагогика, електротехника, електроника, енергетика, компютърни технологии, автоматика, информационна и управляваща техника, машиностроене и уредостроене, транспортна техника и технологии, текстилна техника и технологии, ОВК, топлотехника, технологии на храните, мениджмънт, туризъм и др.