Правилник

за вътрешния ред на библиотеката на

ИПФ-Сливен и Колеж-Сливен


 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

        Чл.1. Правилникът е валиден за библиотеката на ТУ-София, ИПФ-Сливен и Колеж-Сливен и е съобразен със Закона за висшето образование, Наредба за запазване на библиотечните фондове на Министерството на културата и Министерството на финансите, Правилник за устройството и дейността на ТУ-София, Кодекса на труда и др.нормативни документи.

        Чл.2. Библиотеката обслужва преподаватели, студенти и служители на ИПФ-Сливен и Колеж-Сливен.

        Чл.3. Външни специалисти и студенти могат да ползват литература в читалнята.

        Чл.4. Хонорувани и пенсионирани преподаватели и служители на ИПФ-Сливен и Колеж-Сливен ползват услугите на библиотеката на място.

        Чл.5. Всички читатели ползват библиотеката след регистриране от заемната служба, за което са необходими следните документи:

            а/ за преподаватели и служители на ИПФ и Колеж – лична карта;

            б/ за студенти – лична карта, студентска книжка и снимка.

        Чл.6. При записване читателите се информират за видовете услуги, които могат да получат в библиотеката, за реда на получаването им и задълженията и отговорностите, които имат към библиотеката, съобразно приетия Правилник.

        Чл.7. Не могат да бъдат регистрирани като читатели граждани, имащи задължения към библиотеката.

        Чл.8. Читателите имат право да получават информация и следните видове услуги:

            а/ да заемат материали за домашен прочит или да ги ползват в читалнята на библиотеката;

            б/ да получават справки по дадена тема чрез традиционните библиотечни материали;

            в/ да ползват справочния апарат на библиотеката: каталози, картотеки, справочен фонд, списания и вестници, изложени на свободен достъп;

            г/ да получават библиотечни документи от други библиотеки, съгласно правилника на МЗС и ММЗ.

        Чл.9. Читателите се задължават:

            а/ да се грижат за запазване на заетите библиотечни материали;

            б/ да вписват заетите за дома или читалня библиотечни документи в читателския си картон или в заемната бележка и се подписват срещу всяко вписване поотделно, че са ги получили;

            в/ да не заемат библиотечни документи на чужди читателски картони;

            г/ да не отстъпват другиму ползването на заетите библиотечни документи;

            д/ да поправят вредите, причинени на заетия библиотечен документ през време на ползването му;

            е/ да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и ако забележат повреди, да съобщят на библиотекаря, който да отбележи повредите върху самия документ;

          ж/ да не поставят сами на място използваните библиотечни материали от подръчния фонд на библиотеката, а да ги предават на библиотекаря.

        Чл.10. Когато читателят повреди заетия библиотечен документ до такава степен, че го направи негоден за ползване или не може да го върне, защото го е изгубил, или поради друга, независеща от него причина, той трябва да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, друго издание на същото заглавие или с равностойно по съдържание, или подвързано ксерокопие на книгата.

        Чл.11. При напускане на ТУ-София, ИПФ-Сливен и Колеж-Сливен, преподаватели, служители и абсолвенти получават документите си или диплома за завършено образование след представяне на “обходен лист”, с подпис на ръководителя на библиотеката, че не дължат библиотечни документи.

       Чл. 12. При записване на всяка следваща година, студентите представят в УМО документ с подпис и печат от библиотеката, че не дължат литература.

        Чл.13. За кражба и умишлено повреждане на библиотечен документ се търси наказателна гражданска отговорност, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.

        Чл.14. Читателите се задължават да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката.

        Чл.15. Читателите не могат да заемат за дома следните библиотечни документи, съгласно разпоредбите на Наредбата за запазване на библиотечните фондове:

            а/ скъпи и ценни библиотечни документи – ръкописи, архивни материали, редки публикации, справочни и периодични издания с научна стойност;

            б/ защитени от авторското право, но непубликувани произведения на български граждани – ръкописи, дисертации, резултати от научноизследователски теми и др.;

            в/ документи, получени по междубиблиотечно и международно книгозаемане.

       Чл.16. Библиотеката не работи с читатели всеки последен петък от месеца, поради почистване и подреждане на фондовете.

 

ІІ. ЗАЕМАНЕ НА КНИГИ ЗА ЧИТАЛНЯ

        Чл.17. Ползваната литература в читалнята да не е повече от 10 тома.

        Чл.18. Всяка книга да се дава на основата на заемна бележка за читалня.

        Чл.19. Книги от подръчния фонд на читалнята не се запазват повече от 24 часа.

       Чл.20. Забранява се изнасянето на книги от подръчния фонд на читалнята. Читатели, които нарушават това изискване се наказват с лишаване от правото да ползват библиотеката.

        Чл.21. Забранява се внасянето на собствени книги в читалнята, освен такива, които липсват в библиотеката. Внесените книги се декларират пред библиотекаря.

 

ІІІ. ЗАЕМАНЕ НА КНИГИ ЗА ДОМАШНО ПОЛЗВАНЕ

        Чл.22. Преподаватели и служители имат право да вземат не повече от 8 тома, а студентите до 6 тома.

        Чл.23. Заетите библиотечни документи се вписват в читателския картон на читателя.

        Чл.24. Книгите се заемат в срок:

            1. за преподаватели – 5 месеца.

            2. за студенти – 3 месеца.

         Срокът за заемане на някои библиотечни документи може да бъде и по-кратък от посочените, в зависимост от екземплярността и читателското търсене на съответните документи.

         Чл.25. Срокът за ползване може да бъде продължен, ако не е постъпило търсене от друг читател.

 

         Настоящият Правилник отменя досега действащите правилници на библиотеките на ИПФ-Сливен и Колеж-Сливен и влиза в сила от 03.09.2001 г.