НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ

„Е. МИРОЛИО“ ЕАД - СЛИВЕН

под патронажа на г-н Едоардо Миролио

организират

XVIII НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ - 2016

“Традиции и иновации в текстила и облеклото”

26 – 28 октомври 2016 г.

гр. Сливен, Хотел парк „ЦЕНТРАЛ“

Със съдействието на 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ  И "ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ-СЛИВЕН" 

 

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ  

BG   EN

 

ПЛАН-ГРАФИК НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

BG   EN

 

ПОКАНА И ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

BG    EN 

 

ШАБЛОН НА РЕЗЮМЕ

EN

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

     - нови влакнести суровини, химична обработка и изделия (нанотехники в текстила);

- технология на текстилните материали: предачество, тъкачество и трикотаж;

- технология на шевното производство;

- моделиране, композиция и представяне на текстилния дизайн;

- машинна поддръжка на текстилна техника;

- управление и маркетинг в съвременното текстилно производство;

- съвременна дидактика и методика на текстилното обучение.

 
 

 Адрес за кореспонденция:

1000 София,

ул. Г. С. Раковски № 108, стая 407

тел. 02/980 30 45

секретар: Екатерина Димитрова

e-mail: textilejournal.corrector@fnts.bg