Тематична картотека

 

 

        Картотеката съдържа публикации, подбрани от различни периодични педагогически  издания, които библиотеката получава по абонамент.

        Избраните статии може да разгледате в читалнята на библиотеката.

 

 ВЪЗПИТАНИЕ

 

Андонова, Й. Доверието – път към сърцата на децата. // Педагогика, 2000, № 12, с. 70-73.

Атанасов, Ж. За свободата, свободното възпитание и отговорността. // Педагогика, 1998, №2, с. 57-70.

Божилова, В. Възпитание и ценностно развитие на личността. // Педагогика, 2004, № 1, с. 75.

Венева, Ан. Парадоксът да си лидер. //АЗ БУКИ, 2005, бр. 26, с.14.

Витанова, Н. Възпитателният процес и сензитивните точки в развитието на личността. // Педагогика, 2004, № 1, с. 50.

Георгиев, Л. Възпитаване чрез добри дела. // Педагогика, 2000, № 3, с.46-55.

Георгиев, Л. Формиране личността на ученика. // Педагогика, 2002, № 6, с.18.

Георгиева, В. Човек трябва да се бори за правата си. // АЗ БУКИ, 2006, бр. 2, с.13.

Георгиева, Е. Нравствени аспекти на обществото през погледа на бъдещия учител. // Педагогика, 2003, №2, с.75.

Даскалова, Р. Трудът радва и възпитава. // АЗ БУКИ, 2001, бр.8, с.8-9.

Дисциплината изгражда моралните устои на подрастващите. //АЗ Буки, 2003, бр.13, с.7.

Железаров, А. Самочувствието. // Образование и квалификация, 1993, №1, с. 96-99.

Загоров, О.и др. Толерантността. // Образование и квалификация, 1998, № 5, с.89.

Караколева, Л. Свещено е правото на мнение, но злоупотребилия носи отговорност. // АЗ Буки, 2006, бр.2, с.15.

Колишев, Н. Дисциплина и отговорност – фундаментални качества на личността. // Педагогика, 2000, №12, с.3-15.

Колишев, Н. Толерантност и справедливост – фундаментални качества на личността. // Педагогика, 2001, №2, с.3-14.

Маноилова, А. Вяра в доброто начало у всеки човек. // АЗ Буки, 2002, бр.50, с.13.

Костова, П. Подготовката на младите хора за семеен живот и родителство. // Стратегии на образователната и научната политика, 1996, № 3, с.62.

Николаева, С. Възпитанието – между утопиите и реалностите. // Педагогика, 2004, №1, с.55.

Пирьов, Г. Хуманизъм и възпитание. // Педагогика, 1995, №10, с.3-9.

Попов, К. Под знака на съдбоносните въпроси /добро и зло/. // АЗ Буки, 2003, бр.1-2, с.8-9.

Рангелова, Е. елВъзпитанието в българското училище. // Педагогика, 2004, №1, с.3.

Сапунджиева, Кл. Размисли за възпитанието. // Педагогика, 2004, №1, с.28.

Славов, Ив. Индивидуализмът като алтернатива. // АЗ Буки, 2002, бр.31, с.6.

Стракова, Л. За възпитанието на ценности у съвременните ученици. // Педагогика, 2004, №1, с.44.

Тошева, Ив. Наказанието – метод за възпитание или педагогическо грехопадение. // Образование, 1994, №5, с.7.

Цолов, В. Възпитание /8 тема/. // АЗ Буки, 2002, бр.37, с.6.

Цолов, В. Вярно ли е “епохалното постижение”? /2 тема/. // АЗ Буки, 2002, бр.31, с.6.

Цолов, В. Класическите фактори са пет /3 тема/. // АЗ Буки, 2002, бр.32, с.6.

Цолов, В. Наследствеността /4 тема/. // АЗ Буки, 2002, бр.33, с.6.

Цолов, В. Условията /5 тема/. // АЗ Буки, 2002, бр.34, с.6.

Чавдарова-Костова, С. Училището и възпитанието в толерантност. // Педагогика, 2004, № 1, с 69.

Янакиева, Е. Методологически основи на екологическото възпитание. // Педагогика, 2002, № 4, с.18.

 

СЕМЕЙНО ВЪЗПИТАНИЕ

 

Алексиева, М. Дефицити на общуването в семейството. // Педагогика, 2000, №4, с.29-38.

Балтаджиева, Й. Съвременният начин на живот и взаимоотношенията родители-деца. // Педагогика, 1998, №8-9, с.49-53.

Боянова, В. Опознаване на децата в семейството. // Педагогика, 2002, № 5, с.80.

Георгиев, С. Авторитарен или авторитетен родител? // АЗ Буки, 2005, бр.40, с. 9.

Здравкова, Е. Съвременното българско семейство – условие и фактор за девиации в поведението на децата. // Педагогика, 2000, №12, с.62-66.

Иванов, Ив. Съвременното българско семейство като възпитателна среда. // Педагогика, 1998, №1, с.57-63.

Келерхал, Ж. и др. Възпитателният стил на родителите и самооценката на юношите. // Педагогика, 1993, №3, с.45-53.

Костов, Е. Семейството и асоциалното поведение при децата и младите хора. // Педагогика, 2001, №7, с.69-71.

Костова, П. Хуманизиране на възпитателните взаимодействия в семейството. // Педагогика, 1996, №12, с.21-30.

Мерджанова, Р. Семействеността като родова ценност. // Педагогика, 2003, №6, с.21.

Методиева, Р. Родителският контрол – същност и необходимост. // АЗ Буки, 2005, бр.37, с.13.

Недялкова, Д. При дефицит на обич у дома. // Аз Буки, 2005, бр. 38, с.12.

Нейкова, Н. Българското семейство след приемането на християнството. // АЗ Буки, 2005, бр.46, с.13.

Парапулска, Й. Причини за възникването на конфликти и за предотвратяването им през погледа на родителите. // Образование, 2001, №6, с.40.

Попкочев, Тр. Върху отношението ценностни ориентации – стратегии на възпитание в семейството. // Педагогика, 1994, №11, с.38-46.

Семейството и приятелството. // АЗ Буки, 2004, бр.2, с.15.

Социология на семейството. // АЗ Буки, 2001, бр.41, с.15.

Чавдарова, С. Ролята на семейната среда за развитие и възпитание на детето. // Педагогика, 1995, №5, с.41-49.

Чавдарова-Костова, С. Обусловеност на родителския модел на поведение от натрупания като дете опит в семейството. // Педагогика, 1998, №3, 59-68.

 

  ОБУЧЕНИЕ

 

Атанасов, Ал. Динамиката на учебния процес – гаранция срещу досада. // АЗ Буки, 2003, бр.6, с. 8-9.

Бондокова, Ф. Знанието като основен капитал. // АЗ Буки, 2004, бр.41, с.15.

Букреева, В. Формиране на нагласи и умения за диалогично общуване в груповата учебна работа. // Педагогика, 1998, №5, с.

Господинов, В. Мотивация за учене в обучението. // Стратегии на образователната и научната политика, 1997, №2, с.13.

Коджабашева, Зл. Дидактически изисквания за активизиране познавателната дейност на ученика. // Педагогика, 1998, №4, с.64-68.

Колишев, Н. Характеристика на някои съществени за обучението  индивидуално-психологически особености на учениците. // Педагогика, 1995, №10, с.88-98.

Крапез, К. Модерната педагогика в помощ на училището за всички. // АЗ Буки, бр.46, с.14.

Милков, Л. и др. Целеполагането в обучението и образованието. // Педагогика, 2002, №7, с.33.

Москова, М. Учениците – с униформа. // АЗ Буки, 2005, бр.5,  с.5.

Необходима е национална стратегия за учене през целия живот. // АЗ Буки, 2003, бр.47, с.8-9.

Пенев, Св. Индивидуалните форми в съвременното обучение. // Образование,         , №1, с.16.

Петров, П. Целите и целепоставянето в педагогиката. // Педагогика, 1994, № 4, с.3.

Рогачев, Ив. Управление на емоционалността в урока. // Образование и квалификация, 1999, №3, с.79.

Цолов, В. Научете се да четете бързо. // АЗ Буки, 2002, бр.6, с.14.

Цолов, В. Обучение /9 тема/. // АЗ Буки, 2002, бр.38, с.6.

Цолов, В. Търсете талантливите /1 тема/. // АЗ Буки, 2002, бр.30, с.6.

Шивачева-Пинеда, И. Отношението на учениците към образователния процес – измерение на субектността. // Педагогика, 2004, №10, с.3.

Ялъмов, Л. Събудете желанието за… четене. // АЗ Буки, 2005, бр.31, с.7.