Каталози

 

  

 

Библиотечните документи са представени в традиционните каталози - азбучен и систематичен, поддържани с каталожни картички. Предстои отразяване на фонда и в електронен каталог.

         Азбучен каталог - каталожните картички са подредени в общ азбучен ред по фамилните имена на авторите, по имената на колективите или по първата дума от заглавието /при книги без автор или книги с повече от трима автори/. Каталогът е разделен на кирилица и латиница.

        Към азбучния каталог се насочваме, когато разполагаме с имената на даден автор, търсим негова книга или желаем да прегледаме заглавията, които библиотеката притежава от този автор.

        Систематичен каталог - разкрива фонда по съдържанието на документите.        Този  каталог се използва, когато се търсят книги по дадена тема, но не е посочена литература. Неговото предимство е, че дава събрани на едно място книгите по една или друга област на знанието.   

       Отраслите на знанието са систематизирани в 10 отдела: от 0 до 9. Библиотечните документи са представени в следните отдели:

0 - Общ отдел

1 - Философия. Психология

2 - Религия. Теология

3 - Обществени науки

5 - Математика. Естествени науки

6 - Приложни науки. Медицина. Техника. Селско стопанство

7 - Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Развлечения. Спорт

8 - Езикознание. Филология.  Литература

9 - География. Биографии. История.

        Всеки отдел от своя страна се дели на подотдели, подотделите се делят на раздели и други по-малки деления. Чрез систематичния каталог, читателят има възможност да търси литература по дадена тема или отрасъл на знанието.