Други услуги

 

 

Справочни и информационни услуги

 

        Извършват се : устни справки, информационно търсене, библиографски консултации, както и  обучение на потребителите, гарантиращо им не само достъп до информационните ресурси, но и придобиване на умения за тяхното ползване.

        Освен библиографска, библиотеката предлага и всякакъв вид фактографска информация, потърсена на място. Извършва и справки по определени теми. Подпомага студентите при издирване на литература, необходима за разработване  на курсови и дипломни работи, за подготовка на уроци, изнасяни по време на педагогическата им практика в базовите училища.

 

Междубиблиотечно заемане

 

        На потребителите се предлага възможността да поръчват материали, притежание на други библиотеки в страната. Освен книги, могат да бъдат поръчвани копия на статии от периодични издания, както и копия на определени страници от дадено издание. По линия на МЗС библиотеката поддържа връзки с НБКМ, библиотеката на ТУ-София, ЦТБ-София, НБ “Иван Вазов”-Пловдив, Библиотеката на УХТ-Пловдив   и др.

           

Дистанционни услуги

 

        Чрез електронна поща могат да бъдат правени разнообразни информационни запитвания:

  • търсене на информация по конкретни теми;
  • запитвания за наличност на определени материали във фонда на библиотеката;
  • текуща информация за новопостъпили материали по даден проблем;
  • заявка за запазване на даден документ, който в момента на запитване е зает от друг читател.